Akvariet och dess inredning


Innan man köper och tar hem några av de här attraktiva så bör man, oavsett om man är nybörjare eller avancerad akvarist, först försöka tänka efter om akvariet är tillräckligt stort och om de tekniska tillbehören är i ordning. Akvariet bör vara stort, helst över 200 liter, men gärna mycket större om man har råd och plats. Om det sedan blir ett rostfritt, silikonlimmat glasakvarium eller ett begagnat, är av underordnad betydelse, bara storleken är ordentligt tilltagen, det inte läcker och glaset har rätt tjocklek. Helst bör akvariet också vara bredare än det är högt eftersom man då får större yta att inreda det på. Cirkulationspumpen bör ha så god kapacitet att den kan ge god cirkulation minst 2-3 ggr akvariets volym per timme. Uppvärmningen med termostat eller doppvärmare utgör numera inte längre något problem, men det lönar sig att kosta på en termostatvärmare så att man själv kan bestämma temperaturen i akvariet. Malawicikliderna bör helst ha mellan 23 och 28°C.

 

Cirkulation och filter


I marknaden finns en hel del olika typer av motordrivna filterpumpar. Dessa åstadkommer i allmänhet bara en rent mekanisk filtrering av vattnet eftersom de bara för bort de grövre smutspartiklarna. Vattnet ser naturligtvis rent och klart ut men de lösta osynliga avfallsprodukterna påverkas inte och därför måste man byta en tredjedel av vattnet minst en gång i varannan vecka, gärna oftare. De stora motordrivna filterpumparna har dock en väsentlig uppgift att fylla eftersom de ger en mycket god vattencirkulation. Ett biologiskt filter där mikroorganismer bryter ner de organiska föroreningarna är att föredra. Det finns en typ av bra luftdrivet bottenfilter, det s.k Åleds filtret där mikroorganismer i bottenskiktet sörjer för att en delvis nedbrytning av skadliga ämnen sker. Man kan också koppla ett bottenfilter direkt till en motordriven cirkulationspump. Kontrollera bara så att inte sand sugs upp i de rörliga delarna och förstör pumpen. Ett annat sätt är att låta en cirkulationspump trycka ner vatten bakvägen ner under bottenlagret och upp genom sanden. Fördelen är att sanden hålls renare och nitrifikationsbakterierna får bra syretillförsel. Numera används också tjocka filtermattor som bädd för mikroorganismer det finns en mängd olika sätt att bygga ett sånt filter på. Principen är dock att man har en tjock filtermatta minst 5 cm tjock och att man med hjälp av en cirkulationspump eller luft driver vatten igenom mattan. Att med jämna mellanrum utföra vattenbyte bör man trots detta inte försumma. Vattnet tar man direkt från vattenledningen som på de flesta ställen här i landet håller bra vattenvärden. De kommunala vattenverken strävar efter att hålla ett neutrallt pH-värde 7,0 det förhindrar korrosion av ledningarna samtidigt håller man gärna ner hårdheten för att förhindra igenkalkning av ledningar. Den låga hårdheten är väl det största problemet för ett Malawiakvarium. Vattners kH är ett mått på vattnets buffrings förmåga av pH-värdet, ett lågt kH betyder att pH värdet kan falla snabbt vilket dessa ciklider är känsliga för. Vi rekommenderar därför att man tillsätter bikarbonat till vattnet ca. 15 ml/50 liter vatten, pH höjs då till cirka 8.0 och därefter ökar kH och ger vattnet önskad buffringsförmåga. Tillsätt aldrig bikarbonat utan att först byta 1/3 av akvarievattnet. Framförallt gammalt vatten kan innehålla stora mängder ammonium som vid en snabb pH-höjning snabbt kan omvandlas till ammoniak vilket redan i små doser är dödligt för fisken.


Belysningstid av 8-10 timmar dagligen ger en önskvärd algbeläggning på stenarna i akvariet. Ett ciklidakvarium är ofta inrett utan växter och då behöver man inte tänka på växterna när man sätter ljus över akvariet. Cikliderna själva har inga direkta krav på ljuset. Däremot blir intrycket för betraktaren så mycket trevligare om man har ett bra ljus. Ett favoritljus ät metallhallogen tyvärr är det dyrt, ett bra lysrör är Philips aquarelle TLD 89, men även Philips TLD 94 eller 95 ger ett bra sken för cikliderna. Oavsett om man köper en färdig (S-märkt!) belysning eller själv monterar en, bör man se till att den är välisolerad. Ytterligare upplysningar om den tekniska utrustningen kan din zoohandlare säkert ge.


Interiörens uppbyggnad


Då man bygger upp en akvarieinteriör bör man främst tänka på att planera den med tanke på fiskarnas trivsel. Om interiören dessutom blir tilltalande rent utseendemässigt så är det naturligtvis ett plus. Den gamla traditionsbundna inställningen att ett akvarium är riktigt bara om det är fyllt av en massa vackert gröna växter, som planterats efter ett alldeles bestämt mönster, har nog tyvärr hämmat fantasin hos många akvarister. Ett vackert planterat akvarium kan vara en underbar anblick men det lämpar sig inte för det stora flertalet av de här cikliderna eftersom de gräver rätt ordentligt och ibland också fördärvar växterna genom att bita sönder dem. Hur inreder man då ett Malawiakvarium? Det för fiskarna riktigaste är självfallet att försöka efterlikna deras naturliga miljö. dvs man kan välja mellan att bygga upp ett biotopakvarium med antingen övergångszonen eller klippstranden som förebild. Karakteristiskt för den övergångszonen är, som tidigare nämnts, stora och små klippblock på ett underlag av grov eller fin sand och med glesa bestånd av Vallisneria. Klippstranden däremot, saknar ju helt växtlighet och stenarna är där mer avrundade så att naturliga hålor och gömställen bildats. Vilket material skall man då välja? Sandsten, kalkhaltig Ölandssten, vit marmor, hålsten, skifferplattor, stenar av granit och gnejs, vackert rödbruna lavastenar eller stenkolsblock är användbart material. Man kan också använda det tunga, vackra s.k. förstenade träet. Innan det är dags att på allvar starta bör man kanske tänka igenom det hela ännu en gång. Är de tekniska installationerna tillfyllest? Är de arrangerade på sådant sätt att de inte syns? Kan man, med tanke på den planerade inredningen komma åt att fånga upp fiskar? Har det tilltänkta inredningsmaterialet genomgående samma form och struktur? Ute i naturen ser man t.ex. sällan platta eller kantiga sandstenar blandade med runda granitblock etc. Kort sagt, man bör försöka att genomgående hålla sig till ett och samma material i hela akvariet. Kan man med inredningsmaterialets hjälp bygga upp ett större antal grottor än det finns fiskar i akvariet? Man kan också bygga en interiör helt utan grottor. Man bör kanske också tänka på, att utrymmet i akvariet utnyttjas på ett mer effektivt sätt om man på en del ställen låter större stenar nå ända upp till vattenytan. Är alla stenar stadigt placerade i sanden så att fiskarna när de gräver inte kan välta omkull dem? Det kan vara bra att redan från början ställa stenarna på frigolit innan man lägger i sanden. Slutligen bör man tänka efter om inredningen utseendemässigt verkar naturtrogen och är så omväxlande och intressant att man även i framtiden kommer att kunna glädja sig åt den. Antingen man väljer att lägga upp stenarna på varandra eller tillgriper den något omständligare metoden att mura dem med hjälp av färgad cement är det trots allt ett omfattande arbete att planera för och bygga upp en vacker interiör. Men det lönar sig att gå grundligt och metodiskt tillväga redan från början.

 

Några goda råd

 1. Starta med ett så stort akvarium som möjligt.
 2. Lägg ner ordentligt med tid på planering och inredning.
 3. Se till att vattencirkulationen är god.
 4. Genomluftning är ett plus - den påverkar också vattencirkulationen.
 5. Ha god belysning. det främjar algtillväxten.
 6. Byt med jämna mellanrum ut en tredjedel av akvarievattnet. Helst en gång i veckan.
 7. Ha gärna fyra eller fem arter i akvariet.
 8. När nya fiskar ska släppas ner i akvariet bör det helst ske i samband med eller alldeles strax efter utfodring för att avleda intresset för nykomlingarna
 9. Utfordra omväxlande, minst en gång om dagen - hoppa gärna över en dag emellanåt.
 10. Ge aldrig mer foder än vad som omedelbart äts upp.
 11. Honor som går med ungar i munnen flyttas till ett specialakvarium. Låt honan gå kvar upp till åtta dagar efter det hon spottat ut ungarna.
 12. När honan skall tillbaka till det stora akvariet - följ råd nr 8.
 13. Låt inte för många ungar växa upp i samma akvarium.
 14. Utfordra ungarna två till fyra gånger dagligen - om det är möjligt - i övrigt följ råd nr 10 & 6